Etiketter

kommunikation1

Kansliet inom laboratoriemedicin kommunicerade tillsammans med ed Ann Jönsson Lindström under en dag om kommunikation (Ordet ”kommunikation” kommer ursprungligen från latinets communis, gemensam, via communicare, göra gemensamt).

Kommunikationens tre aspekter: veta, göra och känna. Vi pratade om skillnaden mellan kommunicera och informera. Ibland är det rätt att ”bara” informera, ibland (ofta?) vill man dock kommunicera. Nyckelord som beskriver god kommunikation: lyssna/lyhörd/intresserad, respektfull, ögonkontakt, anpassat budskap, välja kommunikationskanal, utbyte/kunskap, avslappnad, återkoppling, kroppsspråk, gemensamt ansvar, följdfrågor/respons, tydlighet, acceptans för missförstånd, bekräftelse.

Vi fick testa att prata under två minuter, och att lyssnaren just bara skulle lyssna under två minuter. Därefter paus, samtal, under en minut. Därefter ombytta roller. Det var inledningen till att prata kommunikation på tre nivåer. Nivå 1: vi vill komma med lösningar på ”problem” som den andra har. Nivå 2: vi uppmanar den andra till att ”berätta mer”, vi ställer ”kraftfulla frågor”. Nivå 3: vi stämmer av att vi uppfattat samtalspartnern rätt, vi speglar oss i samtalspartnern och kan samtidigt se om kroppsspråket inte stämmer med det sagda. Vi pratade även om vikten att ställa öppna frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej. (vi problematiserade även genom att ta upp vad vi egentligen menar när vi frågar: ”Hur är läget?”). Faktafrågor kan inledas med varför och vad (man bör vara försiktig med att inleda frågor med varför, eftersom det kan leda till en ”återvändsgränd”). Frågor av relationstyp kan inledas med hur… och av vem…. Fler ”frågekompisar” av öppen typ kan vara: vart, när, var och vilken.

Vi fick göra Joharifönstret och reflektera över om vi kan vara mer mottagliga för och söka feedback, och om vi kan öppna oss mer och ge mer feedback. Vi tog upp vad som händer när vi får (negativ) feedback: 1) förkastar 2) försvarar 3) förklarar och 4) förstår.

”Upplevelsekuben” är ett strukturerat sätt för att ge feedback som börjar med att vi observerar och utgår från fakta. Därefter kopplas tanken på genom t ex formuleringar som ”då tänkte jag att det är något som har hänt…”. Sen berättar man om vilken känsla som infinner sig hos mottagaren. Och sist vad man vill ska hända i framtiden.

Vi tog upp att det ofta inte helt lyckat att gå rakt på sak. Vi fick lära oss en modell för att ge systematisk återkoppling. Vill någon ha ett svar på en ”kort” fråga, kan svaret ändå bli långt. Då kan en strategi vara att som mottagare välja att höra frågan (kanske be ”sändaren” mejla frågan); och att den ”mottagaren” ber om att få återkomma.

Till slut fick alla skriva ner det var och en tyckte var viktigast för ett bra samtalsklimat. Fyra röster fick Respekt och Vänlighet. Även Öppenhet och ”God ton” fick många röster. En i församlingen gjorde en kreativ koppling när hen föreslog att Respekt kan jämföras med Lyssna. Öppenhet och Ärlighet kan kopplas till (kraftfulla) Frågor. Och Vänlighet kan kopplas till Återkoppling. Därmed kom vi tillbaka där vi började: Att lyssna, ställa (kraftfulla/nyfikna) frågor och ge strukturerad och konstruktiv (såväl negativ och positiv) återkoppling.

Till slut sa någon att det är ”ok att tycka och vara olika”.

Kommunikation

Annonser