Etiketter

, ,

Det är klart det är mycket intryck i början på en arbetsplats – många arbetsplatser är speciella, för att inte säga alla. I ekonom (controller) rollen blir det uppenbart att både människor och IT-system måste mötas med försiktighet. Alla vill greppa verkligheten, på sitt sätt. På frågan: Hur går de? ska förhoppningsvis alla mötas med respekt och förståelse. Spännande saker som resultat, resultatavräkning och balansräkning möter saker som:

Forskare vid Lunds universitet och Broad Institute (Cambridge, USA) visar att cancerceller ofta har utbredda skador i sina ribosomala gener. Fyndet visar på en akilleshäl för cancerceller och kan innebära nya möjligheter vid cancerbehandling.

Begrepp som ”resultatavräkning” är framträdande vid LU. Alltid intressant att lära nya begrepp!

På Göteborgs universitet talas om projektredovisning.  De framhåller att en ekonomiska redovisningen i ett projekt behöver kunna utformas på olika sätt för att svara mot intressenters olika behov. Den ekonomiska redovisningen i ett projekt vid universitetet behövs främst för fyra ändamål (källa):

  • För den löpande styrningen och uppföljningen av projektet (av projektledare och prefekt)
  • För universitetets styrning och uppföljning av verksamheten i stort (av fakultetsledning och universitetsstyrelse)
  • För återredovisning till finansiären
  • För externredovisningen, departement, revision m.fl.

Definition av projekt inom Göteborgs universitet (källa):

a) Bestämd arbetsuppgift och väl angivet mål
Ett projekt kännetecknas av att det är bestämt vilken verksamhet som ska bedrivas, när det startar, vilka metoder som ska användas och vilka resultat som förväntas.

b) Tidsbegränsat 
Ett projekt utmärks av att det pågår under en bestämd tidsperiod, med bestämt start- och slutdatum. Under periodens gång sker en bokföringsmässig periodisering av oförbrukade medel vid varje avslutsdatum i redovisningen och resultatavräkning sker först i samband med projektets slutdatum.

c) Bestämd resursram
Ett projekt har en bestämd resursram och för disposition av dessa resurser ska det upprättas en budget. Om resursanvändningen omfattar flera budgetår ska den totala budgeten indelas i årsbudgetar. Detta har två syften. Dels behövs uppgifter om den årliga intäkten och resursförbrukningen för institutionens planering och budgetering av hela sin verksamhet och det samlade behovet av resurser i form av personal, lokaler och utrustning behöver fastställas, dels behövs en årsbudget för att underlätta styrning och uppföljning av projektets ekonomi.

——————————–

Men är det så rätt att ha mål inom forskning, och att arbeta inom tidsbegränsade projekt och bestämda resursramar?  Kanske ibland, när just ett mål är möjligt att formulera.

En bild som visar vinstavräkning när bostadsrättsfastighet byggs:

succesiv_vinstavräkning

Men aktiviteter som beskrivs i forskningskontrakt kan vara svåra att formulera så tydligt som i ett fastighetsprojekt! Fortsatt ”forskning” kring begreppet resultatavräkning följer… ;>)

Annonser