Etiketter

Per Molanders analyserar i rapporten (2017) ”Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet”) de förändringar som kan skett i gränsdragningen mellan offentligt och privat och i styrningen av de verksamheter som bedrivs med någon for av offentligt engagemang. Förändringar som kan knytas till New Public Management (NPM). Något av det som Molander tar upp (finns i sammanfattningen):

Det finns en omfattande kritik mot ökande krav på dokumentation, verifikationer, tillsyn, revision och utvärdering som sammanfattas under rubriken granskningssamhälle”

”Samtidigt som omfattningen av tillsynen har ökat, upplevs den på många håll som otillräcklig. I takt med att nya problem upptäcks reses därför nya krav på utökad och skärpt tillsyn.”

”Det finns inom alla verksamhetsområden behov av autonom analyskapacitet, som utan direkt ansvar för verksamheten kan föra en kvalificerad dialog med professionen om resultat, förbättringsmöjligheter och strategier på längre sikt.”

”Resultatorientering är därför central, oavsett om verksamheten bedrivs i offentlig eller privat regi.”

”Resultat och effekter måste analyseras, vilket ofta är en krävande uppgift som gränsar till forskning. Utvärdering är dock avgörande för den offentliga sektorns förmåga till lärande.”

”Om man i ljuset av erfarenheten omprövar de NPM-relaterade förändringarna, är det samtidigt viktigt att bevara de inslag som är värdefulla, främst fokus på resultat och utvärdering.”

”Resultatstyrningen behöver ständigt utvecklas och anpassas till verksamheterna. Detta är ett svårt analytiskt problem, som hittills i stor utsträckning har lämnats åt förvaltningsmyndigheterna själva att klara av. En väl avvägd standardisering kombinerad med specifikt sektorskunnande krävs.”

Annonser