Presentation 2019

Etiketter

Ett försök till presentation (pdf):

Läs mer
Annonser

Verksamhetsstyrning (med bra IT-verktyg)

IT-system klarar inte allt, men kan ge bra förutsättningar för att lyckas med en sammanhållen verksamhetsstyrning. Hypergene (Lunds Universitet) är sådant verktyg. Projektverktyg Fujitsu C7 (Trafikverket) är ett annat. Qlik är ett tredje verktyg (Statens institutionsstyrelse, har t ex QlikView och Qlik Sense). (inom parentes anges när undertecknad har arbetat med IT-verktygen, inom olika organisationer).

Verksamhetsstyrning med hjälp av IT-stöd kan visualiseras på olika sätt. Ofta utgår organisationer från en vision om var de vill vara i framtiden (säg 5 år). Därifrån sätts (SMARTA) mål (på olika sikt, säg 5 år, 3 år, och 1 år), nyckeltal och aktiviteter skapar delaktighet. Budget och uppdaterade budgetar (prognoser) tas fram. Till sist skapar en sammanhållen verksamhetsstyrning bra, snabba, enkla och relevanta möjligheter att göra uppföljning och analyser som leder till förändring (denna del kan även kallas beslutsstöd, eller Business intelligence). Detta har Hypergene visualiserat på följande sätt:

Läs mer

Att strukturera EU-projekt

Ekonomer inom universitet hanterar många saker. EU-projekt är en typ av projekt som det finns flera handböcker om. Nedan visas ett kortfattat förslag till ekonomisk struktur av ett H2020 EU-projekt (t ex Nano-tandem), för att kunna gå igenom en revision på ett smidigt sätt. Numreringen (1), (2),…(6) är förslag till konkret indelning i en pärm. (ja!, EU, och revisorer älskar pappersunderlag…).

Läs mer

Kollektiv intelligens

Etiketter

Philip Runsten och Andreas Werr pratade om kollektiv intelligens, team/grupp, lärande och lyssnande i så kallade mikrosystem. Detta skedde på Skissernas Museum i Lund under torsdagskvällen den 24 januari 2019.

Kollektiv intelligens (ett bra samarbete) speglas i nedanstående modell. På den horisontella axeln speglas det kollektiva i gruppen, genom relationsförmåga (hur väl gruppmedlemmarna kan beskriva ”gruppkulturen”) och integrationsförmåga (vad individer gör i och för gruppen).

Läs mer

Ekonom på universitet

Etiketter

,

När jag i början av 2019 sammanfattade ett år vikariat som ekonom på Institutionen för Laboratoriemedicin (ILM) på BMC i Lund tyckte jag det var dags för en kort summering. Redan under första året hann jag med att vara på olika avdelningar inom universitetet. Jag var t ex ett halvår på Arbets- och Miljömedicin. I och med att jag satt mitt i verksamheten på Medicon Village i Lund var det lättare att lära känna verksamheten med dess forskare och kliniskt verksamma personer. Här några av mina inlägg rörande denna intressanta del av ILM.

BMC vid Lunds Universitet har många viktiga och forskningstunga verksamheter (bl a ILM) som till stor del lever på externfinansierade medel/bidrag. Pengar/bidrag som ekonomen ska ”hålla reda på”. Generellt blir universitetet i Lund mer och mer beroende av externa medel i så måtto att det är de externa medlen som ökar år från år. Läs mer

Att verka utan att synas

Etiketter

, ,

Kommunikation kring ekonomin ska fungera smidigt. Budget och resultat ska kommuniceras korrekt och kortfattat. Effektiva och transparenta IT-system som Kuben är bra. Men helheten fångas och beskrivs ibland bäst med Excel. Är det möjligt att arbeta med smidiga och stabila IT-system i stället för att skicka ”öppna” filer, underlättas en gemensam och uppdaterad bild av läget. Läs mer

Vi har ett resultat

Etiketter

,

Jag har senaste tiden fått uppleva många aspekter av ”resultat”. Menas ett traditionellt resultat där intäkter (periodiserade inkomster) och kostnader (periodiserade utgifter) jämförts (ofta över ett år) (läs mer)? Det kan också menas vad man ”har kvar i kassan” (ofta sista december ett visst år). Ett tredje sätt är att se vad som har resultatavräknats, dvs förts över till balansräkningen (på engelska), och byggt upp kapitalet i balansräkningen (kallas ibland myndighetskapital) per ett visst datum (ofta sista december). Det tredje sättet borde ofta vara samma sak som det första sättet att se på ett resultat. Läs mer